Karate Shorin-Ryu Shorinkan & Kobudo 

Temuco - Chile


Hanshi Judan Shugoro Nakazato

Hanshi Minoru Nakazato


Kyoshi Nabil Noujaim


Sandra Santibáñez Ormeño, Cinturón Negro 2° Dan
Representante de la Shorin-Ryu Shorinkan Karate & Kobudo Chile